20 wrz 2022

Obchodzenie się z kiszonką w silosie

Kiszonka z kukurydzy jest jedną z najpopularniejszych pasz objętościowych stosowanych do żywienia krów mlecznych. Kiszonkę z kukurydzy przechowujemy w pryzmach lub w betonowych silosach przejazdowych. Co do zasady oba te rozwiązania są do siebie podobne, jednak silos na kiszonkę ułatwia jej prawidłowe przygotowanie i przechowywanie. Dzięki temu dysponujemy paszą o wyższej jakości przy jednoczesnym ograniczeniu pracochłonności i strat.

Jak zrobić pryzmę z kukurydzy?

Przygotowanie wartościowej paszy, jaką jest kiszonka z kukurydzy, wymaga uzyskania warunków beztlenowych. Aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pierwsza kwestia dotyczy terminu zbioru kukurydzy. Powinna wyznaczać go zawartość suchej masy wynosząca od 35 do 40%. Kolejnym czynnikiem jest odpowiedni poziom rozdrobnienia zebranego materiału. Dalej pozostaje kwestia właściwego ugniatania sieczki kukurydzianej. Powinno się ono odbywać przy użyciu możliwie najcięższej maszyny, a ugniatane warstwy nie powinny być wyższe niż 30 cm. Na koniec oczywiście powinniśmy szczelnie okryć zakiszaną masę folią.

Przechowywanie kiszonki z kukurydzy

Powyższe ogólne zalecenia pozostają aktualne niezależnie od tego, czy przygotowujemy kiszonkę w silosie, czy w pryzmie. Jednak wariant pierwszy jest zdecydowanie mniej podatny na nasze błędy i niedociągnięcia. W silosie łatwiej uzyskać właściwy i jednolity poziom zagęszczenia masy, gdyż sieczka nie rozsuwa się na boki podczas ugniatania. Dzięki ograniczającym silos ścianom także skuteczne przykrycie zakiszanego materiału nastręcza mniej problemów. Silos ma też tę przewagę nad pryzmą, że przygotowując kiszonkę na betonowej, wydzielonej powierzchni jesteśmy w stanie skuteczniej unikać zanieczyszczania zakiszanego materiału ziemią nawożoną na kołach maszyn. Wszystko to sprawia, że warunki do przygotowania kiszonki w silosie są optymalne i jednakowe w całej jego objętości. Dzięki temu możemy przygotować paszę o doskonałych i jednolitych parametrach, a także unikamy strat związanych z psuciem się kiszonki.

Jak pobierać kiszonkę z kukurydzy?

Poprawnie przygotowana i zabezpieczona kiszonka z kukurydzy zachowuje swoje właściwości nawet przez 36 miesięcy. Jednak aby nie ulegała psuciu, należy dochować należytej dbałości przy pobieraniu kolejnych porcji do skarmiania bydła. Najlepiej nada się do tego celu wycinak do kiszonki mocowany na ładowaczu czołowym czy ładowarce. Zakiszony materiał musi być chroniony przed promieniami słońca, dostępem powietrza i wody. Dlatego pryzmę należy odkryć tylko na tyle ile to konieczne i podczas pobierania paszy działać ostrożnie by nie naruszać struktury kiszonki pozostającej w pryzmie.