RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki S.K.A

 

I.    Definicje

 1. Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych jest ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki S.K.A. z siedzibą w Surowe 116, 07-431 Czarnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000962263, posiadającą numer NIP: 7581860669, Kapitał zakładowy 50.000 zł opłacony w całości, adres e-mail:  („ALDO”).
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oznaczają niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, danych o lokalizacji, informacji zawartych w korespondencji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

II.    Kontakt z Administratorem

 1. Adres pocztowy:
  ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki S.K.A.
  Surowe 116, 07-431 Czarnia
 2. Adres poczty elektronicznej:

III.    Zasady bezpieczeństwa

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez niego dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Dostęp do danych osobowych mają upoważnione osoby i inne podmioty, którym dane te zostały powierzone zgodnie z przepisami prawa.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby podmioty z nim współpracujące stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych.

 

IV.    Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe podane w korespondencji tradycyjnej lub e-mailowej, przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencjapodstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowaną do niego korespondencję. W przypadku kontaktu telefonicznego dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do zajęcia się sprawąpodstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na rozwiązaniu sprawy.
 2. W przypadku zbierania danych w celu realizacji umowy, Administrator przekazuje informacje osobie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych przy zawieraniu umowy. Dane osobowe przetwarzane są co do zasady w celu realizacji danej umowy w zakresie niezbędnym do wykonania tej umowy oraz w związku z koniecznością dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. b), c) RODO).
 3. Ponadto, jeśli osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie od Administratora na podany adres e-mail Newsletter’a, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania takich informacji; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na wysyłce e-mailowych powiadomień zawierających w niektórych przypadkach informacje handlowe o produktach/usługach w granicach udzielonej zgody.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny na terenie przez niego zarządzanym, w tym na terenie punktów sprzedaży/sklepów; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia Administratora oraz ochrony jego praw.
 5. Administrator zbiera również dane osobowe podczas spotkań, wydarzeń biznesowych, w tym poprzez wymianę wizytówek; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO) polegający na nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

 

V.  Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzana danych osobowych zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku umowy dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.
 3. W przypadku Newsletter’a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 4. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres realizacji tego interesu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 5. Okres przetwarzania może być wydłużony w przypadku ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

VI.  Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Osoba, której prawa dotyczą (dane jej są przetwarzane przez Administratora), ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, gdy nie ma podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, osoba ma prawo do jej wycofania w każdym czasie. Zgodę można cofnąć listownie na adres: Surowe 116, 07-431 Czarnia, przez e-mail: . Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano w oparciu o tę zgodę, zanim ją wycofano.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także gdy jej dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 4. Kontakt do zgłoszenia ww. żądań: listownie na adres Surowe 116, 07-431 Czarnia, przez e-mail: .

 

VII. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zajmujące się obsługą informatyczną, finansowo-księgową, prawną, a także zajmujące się dostawą produktów w związku z realizacją zamówienia.

 

VIII. Zmiany Zasad przetwarzania danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane.
 2. Aktualna wersja Zasad przetwarzania danych osobowych została przyjęta i obowiązuje od 25.05.2018 r.
 3. Pytania dotyczące Zasad przetwarzania danych osobowych można kierować na podane wyżej dane kontaktowe.